Nieuws

30 augustus 2019

wanneer rondkomen niet vanzelfsprekend is“.

Een nieuwe publicatie van Divosa is erg informatief.

Het geeft een actueel beeld over het ” financieel rondkomen”, 

volg deze lik:https://www.divosa.nl/wanneer-rondkomen-niet-vanzelfsprekend#steeds-meer-mensen-hebben-moeite-met-rondkomen

 

 

 

6-juni 2019

“Kom uit je schuld”.

Landelijke campagne van start

Dit is een initiatief van het Ministerie van SZW en het Samenwerkingsverband brede schuldenaanpak,

met daarin o.m. de Belastingdienst, CJIB en VNG. Je vind er meer over op de site www.komuitjeschuld.nl en www.komjijeruit.nl

24 mei 2019

Wel of geen moratorium bij het innen van schulden

Via de website van Binnenlandsbestuur interessant nieuws

te lezen :

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/van-ark-gemeenten-moeten-moratorium-vaker.9665364.lynkx?tid=

7 mei 2019

Staatssecretaris Van Ark wil de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

(Wgs) aanpassen zodat het voor gemeenten makkelijker wordt om

inwoners met schulden sneller te helpen.

Sneller helpen is voor iedereen beter.

1 maart 2019

Het Nibud is een onafhankelijk voorlichtingsinstituut.

Het doet onderzoek naar en geeft voorlichting over de huishoudportemonnee.

Op de website van het Nibud treft u onder “consumenten”
allerlei instrumenten en tips aan.

Met de gratis e-mailcoaching Bewaar van het Nibud schept u in acht weken orde in de financiële administratie.

Wekelijkse mails bieden informatie en tips om het overzicht te bewaren over alle belangrijke documenten.

Als u voor 15 maart inschrijft krijgt u tijdens 
maart  extra begeleiding. Doe nu mee!

https://www.nibud.nl/consumenten/maart-is-bewaarmaand/

22 februari 2019

Concept wetsvoorstel van staatssecretaris Tamara van Ark zorgt voor

snellere schuldhulp als de problemen vroeg worden gemeld.Als er

minimaal twee organisaties – woningcorporatie, zorgverzekeraar energie-

en waterbedrijven- problemen signaleren van hun klanten bij betalingen,

komt de gemeente in actie. Met instemming van de schuldenaar voor

schuldhulpverlening, kan de gemeente alle gegevens inzien die de

overheid over hem heeft verzameld. Divosa en andere organisaties

vinden dit een mooi initiatief, maar sommigen vragen zich erbij af of er

dan ook bij aanname van de nieuwe wet ook geld beschikbaar komt voor

de gemeenten om er een goede uitvoering aan te geven.

16 januari 2019

In het kader van het Actieplan Brede Schuldenaanpak, schrijft de Staatssecretaris van Ark het volgende:

De Manifestpartijen, UWV, SVB, CJIB, Belastingdienst, DUO en CAK nemen
initiatieven om hun incasso-activiteiten beter af te stemmen op de situatie
van mensen met schulden, onder meer door direct contact met burgers.

31 december 2018

     Wil je ( beter) leren omgaan met de computer, het internet      of zelf e-

mailen? Doe dan mee met de cursus Klik & Tik       van de Bibliotheek. De

cursus start donderdag 10 januari 2019       meer gegevens kunt U hier

vinden:

       poster klik en tik Bodegraven Basis jan 2019.pub

       Schema voorjaar Bodegraven-Reeuwijk 2019

27 november 2018

Volgens incassobureau Intrum heeft ruim een kwart van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar

hun financiën niet op orde. Er is een onderzoek uitgevoerd door genoemd bureau onder jongeren

en daaruit kwam deze vervelende conclusie. De wereld is ingewikkelder geworden. Jongeren kunnen

met een druk op de knop een lening of krediet aanvragen. Vervolgens stapelen schulden zich op en

verliezen ze het overzicht.’ Inzetten op preventie is op dit moment de beste aanpak volgens

verschillende mensen die met deze problematiek worden geconfronteerd. Op zo jong mogelijke leeftijd

voorlichting geven door o.a. over de heel vervelende consequenties van schulden te wijzen en verstandiger

keuzes te maken.

12 november 2018

Hogescholen gaan masteropleiding schuldhulpverlening ontwikkelen. Dit is een nieuw initiatief,

gestart vanuit het landelijk programma Schouders Eronder, waarin ook de NVVK deelneemt.

Het is een eenjarige opleiding. Veel schuldhulpverleners hebben behoefte aan meer verdieping in hun vak.

Om zichzelf als schuldhulpverlener te kunnen verbeteren, om collega’s te kunnen inspireren en een bijdrage

te kunnen leveren aan de professionalisering van het vakgebied. Begin 2019 wordt gestart met een testgroep

De beroepsopleiding wordt ontwikkeld door een consortium van drie hogescholen:

de Hogeschool van Amsterdam, de Hanzehogeschool en hogeschool Saxion

1 november 2018

Per 1 november zijn de Huba ( hulp bij belastingaangiften )activiteiten in Bodegraven overgegaan van Sam Bundeling

naar de stichting Vota. De werkwijze bij deze activiteit blijft in grote lijnen gelijk. Aanpassingen aan de meest

recente regelgeving is doorgevoerd en zal worden geïmplementeerd. 

9 oktober 2018

Vandaag is er een vrijwilligersavond geweest in het Evertshuis in Bodegraven, waar het nieuwe handboek

en de daarbij horende nieuwe afspraken t.a.v. privacy en gedragsregels zijn besproken. Tevens is bekendgemaakt

dat de heer Jan Kromwijk de komende coördinator zal zijn met ingang van 1 november as.

1 oktober 2018

Aanbevelingen van de Nationale Ombudsman aan Gemeenten in Nederland. Bij een recent gehouden enquête onder

een groot aantal Gemeenten komt een redelijk positief beeld naar voren. Er zijn nog wel een aantal verbeteringen

die hebben te maken met 1: het groeiend aantal zzp’ers met problemen, 2: de rechtszekerheid van de aanvragers

en 3: wel aanmelders voor een intake gesprek, maar geen daadwerkelijk gesprek geweest. Waar blijven deze mensen?

Het verslag is te vinden op het internet onder- Schuldhulpverlening onder de loep.

18 juli

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid kregen op 3 juli het rapport

“Knellende schuldenwetgeving” aangeboden. Na aanhoudende berichten over de 

taaiheid van schulden in Nederland was de commissie op zoek naar waar de knelpunten

in de schuldhulpverlening zitten.

2018_inventarisatie_schuldenwetgeving_def_0

25 juni

De gezamenlijke reactie voor Brede Schuldenaanpak op donderdag 14 juni 2018 van Divosa,

VNG, Sociaal Werk Nederland, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, aan de vaste commissie van Sociale Zaken en Wekgelegenheid 

Om schulden te bestrijden en inwoners beter van dienst te zijn.
Om echt verschil te kunnen maken is er meer nodig. De volgende vijf punten verdienen meer
aandacht en snelheid.
1:    Systeemvereenvoudiging is de beste preventie, het is een  doolhof van toeslagen, voorzieningen en inkomensondersteuning 

2:   Incassobeleid van het Rijk onder de loep – socialer Rijksincassobeleid kan veel leed voorkomen
3:   Betaalbaar beschermingsbewind als onderdeel van integrale aanpak
       Geef gemeenten regie en financiën voor (alternatieven voor) beschermingsbewind
4:  Neem belemmeringen privacy en gegevensuitwisseling weg
      Belemmeringen wegnemen maakt out-reachend werken gemakkelijker
5:  Snelheid in schuldhulpverleningstrajecten is noodzakelijk
      investeren in preventie, vroegsignalering en effectievere dienstverlening

25 juni

De onlangs gehouden Rabo Fietstocht 2018 van 9 juni heeft een bedrag opgeleverd van € 120,-

11 juni

Er is een begin gemaakt met de trainingen voor vrijwilligers om met het NIBUD programma

Kom uit de geldzorgen te werken. Een inspirerende avond in het Huis van Alles in Bodegraven

met een presentatie van het geldplan. Voor Vota een heel goed hulpmiddel om samen met de

cliënt tot een goede inventarisatie en actieplan te kunnen komen.

6 juni

De Nederlandsche Bank (DNB) maakt zich zorgen over het verminderd gebruik van contant geld. De razendsnelle

opkomst van digitaal betalen kan ervoor zorgen dat kwetsbare groepen minder toegang krijgen tot het winkelaanbod.

Ouderen en laaggeletterden zijn in toenemende mate in de verdrukking hierdoor.

23 mei

Voornemens van het kabinet om burgers met problematische schulden meer tegemoet te komen

Onderzocht wordt o.a. of de huurtoeslag bij huurachterstand rechtstreeks aan de woningbouwcorporatie

kan worden betaald. Hetzelfde maar dan op het gebied van de zorgverzekering. In de landelijke pers wordt

hier aandacht aan besteed.

30 april

Lagere leesvaardigheid komt veel vaker voor bij mensen met financiële problemen. Uit onderzoek van de

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in samenwerking met Syncasso Gerechtsdeurwaarders,

Kredietbank Nederland en Stichting Lezen & Schrijven blijkt dat de helft van de mensen die kampen

met financiële problemen waarschijnlijk ook moeite hebben met lezen. Maar liefst 50,3% van de deelnemers

aan het onderzoek – klanten van Kredietbank Nederland en Syncasso Gerechtsdeurwaarders –

kreeg de ‘indicatie laaggeletterdheid’, terwijl in heel Nederland 18% van de populatie laaggeletterd is.

Dat betekent dat ze niet volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving, omdat zij onder het door

de overheid gestelde taalniveau scoren.

Op zaterdag 9 juni as. organiseert de Rabobank weer de Rabobank Fietstocht. Hieraan meedoen helpt

onze stichting. Als je deelneemt aan deze fietstocht kun je Vota steunen. Aanmelding kan op de dag zelf

voor het bankgebouw. 

11 april Binnenkort zal er gestart worden met een samenwerking tussen de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

en het NIBUD met de introductie van  het Startpunt Geldzaken. Vota is blij met dit initiatief, omdat

wij er al geruime tijd mee werken. Nu kan er een aanpassing plaatsvinden aan de lokale situatie.

Op 15 maart is er een bijeenkomst georganiseerd in Bodegraven door de lokale afdeling van

de Christen Unie, waarbij de Heer Segers, de fractievoorzitter van CU ook aanwezig was.

Bij deze gelegenheid was ook Vota aanwezig en is er een aantal aanbevelingen overhandigd 

aan de heer Segers.


Vota is een initiatief van Stichting Puree, de Diaconie van de Protestantse Gemeente Bodegraven en de Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven-Reeuwijk (nu SAM)